Dla Rodziców

1. Regulamin odwiedzin:

2. Zasady przesyłania paczek:

Zgodnie z § 64 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Dla zachowania bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid–19, do odwołania paczki przychodzące do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Nowem są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

3. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

Zgodnie z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem do depozytu i może nimi dysponować za zgodą wychowawcy zgodnie z Instrukcją ewidencjonowania depozytów wychowanków.
Wychowankowie, którzy nie posiadają własnych kont bankowych mogą otrzymać pieniądze w dwóch formach:
a) przekazanie osobiste pracownikowi zakładu (np. podczas odwiedzin),
b) imienny przekaz pocztowy dla wychowanka.
Do wychowanków posiadających własne konta bankowe należy skierować przelew pieniężny bezpośrednio na konto.