O placówce

1. Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Nowem jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu zamkniętego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 31.08.2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
(Dz.U. 2022.1897) oraz Rozporządzenie z dnia 31.08.2022r.
w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych (Dz.U.2022.1891)

2. Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną zakładu określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2022.1897). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym w Nowem przedstawia graficznie poniższy schemat.

3. Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie Ustawy z dnia 9.06.2022r.
o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022.1700).
Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
(Dz. U. 2022.1897).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

4. Informacje o szkołach w placówce:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowem prowadzi praktyczne przysposobienie do pracy w zawodzie:
a) stolarza,
b) ślusarza.
Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowem prowadzi praktyczną naukę zawodu:
a) stolarza,
b) ślusarza.

5. Informacje o internacie w placówce:

To miejsce pobytu wychowanków po zajęciach szkolnych i warsztatowych.

Osobą zarządzającą internatem jest kierownik internatu.

Praca wychowawcza internatu zmierza do ukształtowania u wychowanka właściwych postaw moralnych, prawidłowej hierarchii wartości, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, związanych z tym konsekwencji, odwrócenia jego myśli od ucieczki, zdobycia zawodu, ukończenia szkoły, oraz rozwijania pozytywnych zainteresowań.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, internat posiada:
– pomieszczenia mieszkalne oraz urządzenia higieniczno-sanitarne dla każdej grupy internatowej;
– świetlicę przy każdej grupie internatowej;
– salę rekreacyjną z pomieszczeniami pomocniczymi;
– salę gimnastyczną;
– boiska sportowe i urządzenia do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych;
– klub do odbywania spotkań lub organizowania imprez o charakterze kulturalno-oświatowym;
– wydzielone pracownie do prowadzenia kół zainteresowań (pracownia plastyczna, modelarska, kółko muzyczne, sala gier telewizyjnych, sala komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego – kuchnia);
– pomieszczenie do rozmów indywidualnych z wychowankiem.

W internacie funkcjonują grupy wychowawcze liczące do 8 wychowanków.

Plan pracy internatu opiera się na:
– podziale obowiązków wychowawców z uwzględnieniem prowadzenia kół zainteresowań;
– głównych zadaniach wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych;
– harmonogramie imprez sportowych i uroczystości okolicznościowych;
– organizacji pracy internatu.

Praca w grupach internatowych oparta jest na organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach, które uwzględniają uzdolnienia i zainteresowania, a także aktualne potrzeby wychowanków.
Wobec czego prowadzi się następujące rodzaje zajęć:
– zajęcia intelektualno- manualne;
– etyka;
– zajęcia edukacyjne;
– zajęcia sportowo-rekreacyjne (liczne imprezy z udziałem młodzieży z okolicznych szkół);
– gry świetlicowe;
– koła zainteresowań (komputerowe, modelarskie, sportowe, muzyczne, kulinarne, plastyczne);
– zajęcia gospodarcze, w tym opieka nad hodowlami;
– zajęcia kulinarne;
– działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego o profilu tenisa stołowego.