Wolontariat

Czy przebywanie w zakładzie poprawczym o charakterze zamkniętym wyklucza wolontariat?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie. Empatia, odzwierciedlanie uczuć oraz łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi to istotne elementy inteligencji emocjonalnej. Misją Zakładu Poprawczego w Nowem jest m.in. rozwijanie tego typu kompetencji u nieletnich.

W dniu 29.09.2021r., po raz pierwszy w historii placówki, podjęto działania zmierzające do propagowania idei wolontariatu u wychowanków naszego zakładu. W ramach w/w działań wychowanek, wyróżniający się spośród innych nieletnich dobrą oceną z zachowania oraz zaangażowaniem w prace we wszystkich działach organizacyjnych placówki, pod opieką wychowawcy i psychologa, udał się z wizytą do starszej, przewlekle chorej osoby, gdzie na miejscu wykonał różne prace o charakterze porządkowym.

Udział nieletniego w tego rodzaju dobrych praktykach, poza uwrażliwieniem na potrzeby innych i kształtowaniem postaw prospołecznych, stanowić może inspirację dla młodych ludzi w zakresie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Może być również źródłem ich osobistej satysfakcji przy podejmowaniu bezinteresownych działań wobec słabszych osób. 

O.B. – psycholog

Nowe, dnia 29.09.2021 r.